Powrót do aktualności

Nowe kary administracyjne za uchybienia w zakresie dyrektywy pracowników oddelegowanych i płacy minimalnej

W dniu 5 września 2018 r., francuski parlament przyjął ustawę 2018-771, która wprowadza w życie nowe, wyższe kary administracyjne za wykryte uchybienia w kwestii delegowania pracowników.

Wysokość kar administracyjnych, jakie mogą być nałożone na polskiego przewoźnika za nieprzestrzeganie przepisów o oddelegowaniu pracowników i płacy minimalnej wynoszą do 4000 € od oddelegowanego pracownika za każde naruszenie, a w przypadku ponownych naruszeń  do 8000 € w ciągu dwóch lat od dnia nałożenia pierwszej kary.

Przy ustalaniu wysokości kary, kontrolujący będą brali pod uwagę okoliczności i wagę naruszenia, zachowanie pracodawcy oraz jego możliwości finansowe. Okres przedawnienia dla działań inspektorów w celu nałożenia kary lub grzywny administracyjnej wynosi dwa lata od dnia popełnienia naruszenia.

Maksymalna jednorazowa kara wynosi 4000 € i może być stosowana tyle razy, ilu pracowników dotyczy naruszenie. Wysokość kary zostanie podwojona w przypadku nowego naruszenia w ciągu dwóch lat od daty powiadomienia o karze nałożonej za wcześniejsze naruszenie o tym samym charakterze. Kara zostanie zwiększona o 50% w przypadku nowego naruszenia w ciągu roku od daty powiadomienia o ostrzeżeniu dotyczącym wcześniejszego naruszenia tego samego rodzaju.

Nie zmieniła się łączna kwota kar, która nie może przekroczyć kwoty w wysokości 500.000 €.