Powrót do aktualności

Przedstawiciel firm transportowych – funkcja i zadania

Zgodnie z obowiązującą ustawą Loi Macron zagraniczne firmy transportowe, które świadczą usługi przewozowe na terenie Francji, muszą ustanowić swojego przedstawiciela w tym kraju. Na czym polega przedstawicielstwo i jakie są zadania osoby reprezentującej firmy transportowe przed francuskim aparatem kontrolnym, o tym przeczytają Państwo poniżej.

Zakres obowiązków przedstawiciela zgodnie z ustawą Loi Macron

Zgodnie z ustawą Loi Macron firmy transportowe spoza Francji muszą przedstawiać na żądanie jej aparatów państwowych dokumentację potwierdzającą przestrzeganie zapisów tej ustawy. Wyznaczony przez firmę transportową przedstawiciel we Francji pośredniczy w kontaktach pomiędzy nią a urzędem kontrolującym przestrzeganie prawa w tym zakresie. Dlatego obowiązkiem przedstawiciela jest udostępnienie na żądanie funkcjonariuszy następujących dokumentów:

Za brak lub nieokazanie wyżej wymienionych dokumentów firmie transportowej grożą przykre skutki finansowe. Republika Francji ma prawo nałożenia na nie grzywny, która jednorazowo nie może przekroczyć  2000 euro. Za każde kolejne naruszenie najwyższa stawka kary finansowej wynosi 4000 euro. Natomiast łączna kwota kar nie może przekroczyć 500 000 euro.

Kto może zostać przedstawicielem firmy transportowej

Ustawa Loi Macron pozwala firmom transportowym na dużą swobodę w wyborze swojego przedstawiciela we Francji. Może nim być osoba fizyczna lub prawna (inna firma), która dysponuje odpowiednimi kompetencjami oraz na stałe zamieszkuje lub posiada biuro na terenie tego kraju. Podejmując współpracę z przedstawicielem firma transportowa musi poinformować o swoim wyborze organy kontroli transportu, wskazując miejsce jego zamieszkania lub adres biura we Francji. Dokumenty zgłoszeniowe koniecznie muszą zawierać pisemną zgodę upoważnionej do reprezentowania osoby. Ponieważ ustanowiony przedstawiciel firmy transportowej, na miejscu będzie reprezentować ją przed organami państwowymi, musi znać biegle język francuski. Co istotne, według zapisów ustawy Loi Macron przedstawiciel ma wykonywać swoje obowiązki w okresie oddelegowania, a także przez kolejnych 18 miesięcy po zakończeniu przedstawicielstwa. W tym czasie musi archiwizować dokumentację firmy, z którą współpracował, i okazać ją na wezwanie francuskich aparatów kontrolnych.

Jak wybrać przedstawiciela?

Należy pamiętać, że przedstawiciel będzie reprezentował interesy naszej firmy na terenie Francji, dlatego warto skorzystać z usług biura przedstawicielstwa dla branży transportowej niż poszukiwać osoby na własną rękę. Wybierając biuro, zwróćmy uwagę na to, jak długo funkcjonuje ono na rynku. Warto też wybierać takie biura przedstawicielstwa, które udostępniają nam platformy umożliwiające śledzenie działań przedstawicieli reprezentujących naszą firmę.